ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Φεβρουαρίου 2023

10.02.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Η/Ύ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

  1. Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1256/1-2-2023 πρακτικού για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 κ.μ.» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση πρακτικού 4 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Έγκριση του πρακτικού 4 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: “Σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024», καθορισμός των όρων διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Σελέρου στη Δημοτική Ενότητα Σελέρου του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Ν. Ζυγού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Εξέταση αιτήματος του Α.Σ. Συλλόγου Λευκόπετρας «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης “Η ΑΓΑΠΗ” για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής στη δράση «ΕΑΡΙΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ 2023» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  10. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία