ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Μαρτίου 2023

10.03.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 14 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υποέργο 2ο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΣΚΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας και των Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για χρονικό διάστημα 2 ετών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την αριθ. Α16/20-2-2023 απόφαση του Γ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2022-2023» -Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Σύνταξη κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγήτρια: Παραστατίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας)
  5. Εξέταση αιτήματος του Αστικού Συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης «ΣΤΗΡΙΖΩ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ» & του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεσσάνης «Αγία Παρασκευή» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε περιβαλλοντική - αθλητική εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Εξέταση αιτήματος του ημερήσιου Γυμνασίου Γενισέας για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής στη μουσική χορευτική εκδήλωση «ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 2023, η γιορτή της άνοιξης» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία