ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Ιουλίου 2023

07.07.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Ιουλίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 12 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση υποβολής της πρότασης “Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αβδήρων” στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 228.251,51 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Έγκριση του παραδοτέου Ι της Φάσης Ι της μελέτης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Έγκριση του παραδοτέου Β του Σταδίου Β της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  5. Αποδοχή της αριθ. 54/2023 μελέτης της δράσης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  6. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  7. Εξέταση αιτήματος προσωρινού αναδόχου για την παράταση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υποέργο 2ο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΣΚΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  8. Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γυναικών Λευκόπετρας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Αβδήρων για τη διοργάνωση πολιτιστικής θρησκευτικής εκδήλωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία