ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2022

11.12.22 Κυριακή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 12 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση πρακτικού 4 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο υπεύθυνων δηλώσεων οψιγενών μεταβολών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού,τευχών δημοπράτησης της αριθ. 66/2022 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 Κ.Μ.» καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών δημοπράτησης της αριθ. 93/2021 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το Υποέργο 2ο «Προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης στο λιμάνι του Πόρτο Λάγους και στα Αλιευτικά Καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου» στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση εκσυγχρονισμός των υποδομών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» προϋπολογισμού 342.916,94 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 211.301,12 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)
 5. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» στον οικισμό της Μάνδρας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Έγκριση της αριθ. 46/28.11.2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση της αριθ. 47/28.11.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση της αριθ. 52/28.11.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2022 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων (ΚΥΑ 55040/26-7-2021 και το άρθρο 5)” (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Οικονομική ενίσχυση του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Σύνταξη σχεδίου 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία