ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 1 Μαρτίου 2023

24.02.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 1 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 1 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 1 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού,τευχών δημοπράτησης της αριθ. 45/2021 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σκάφη», προϋπολογισμού 577.987,57, ευρώ με ΦΠΑ 24%, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση πρακτικού 3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:«Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Διομήδειας» προϋπολογισμού 211.971,38€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς για Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση του πρακτικού 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και του πρακτικού 2 ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Έγκριση του υπ’ αριθ. 2172/17-2-2023 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών δημοπράτησης της αριθ. 16/2023 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κ.τ.λ.)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 95.399,82 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων
Επισυναπτόμενα αρχεία