ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25 Μαΐου 2022

20.05.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25 Μαΐου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25 Μαΐου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25-05-2022


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (Δημαρχείο) στη Γενισέα στις 25 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού Μαγικού Δήμου Αβδήρων, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-03-2011) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στον οικισμό Βαφέϊκων (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας)


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία