ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Οκτωβρίου 2022

13.10.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αβδήρων – Κατάργηση της υπ’ αριθ. 151/2013 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)


2.Έγκριση κοπής δέντρων στα Νεκροταφεία Πετεινού (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας)Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων


Επισυναπτόμενα αρχεία