ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2023

30.10.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στις 31Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ έως 12:00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.375/39167/02.06.2022, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση ή μη λύσης των δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης ηλικίας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» και αποδέσμευση ή μη των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Αβδήρων στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Αβδήρων (εισηγητής Δήμαρχος)Τα παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο θέμα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης λύσης της σύμβασης με τον προμηθευτή και έναρξης διαδικασίας για την ανάδειξη νέου αναδόχου, προκειμένου να μην υφίσταται κενό στην καθημερινή σίτιση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου και της παροχής γάλακτος του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου και για το 2ο θέμα λόγω της καταληκτικής προθεσμίας του έργου.

Η διαδικασία διεξαγωγής της συνεδρίασης θα γίνει τηλεφωνικώς, ενώ παράλληλα κατά το διάστημα από 10:00π.μ έως 12:00μμ όσοι σύμβουλοι επιθυμούν μπορεί να αποστέλλουν τις απόψεις τους και την ψήφο τους επί της πρότασης που τίθεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (elenilavtzi@avdera.gr)ή με γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο του Προέδρου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΑβδήρωνΔήμος Γαρούφας


Επισυναπτόμενα αρχεία