ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2023

26.01.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 30 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Αναγνώριση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ως εγκεκριμένου υπεργολάβου στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΆΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΥΚΌΠΕΤΡΑΣ», του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.». (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. ​Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας» προϋπολογισμού 258.363,45 €(εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά ΣΕΛΕΡΟΥ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
 4. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Γενισέας (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
 5. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Γενισέας (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
 6. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (01.10.2022 έως και 31.12.2022) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους. (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Εγκριση της αριθ. 46/28.11.2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση της αριθ. 47/28.11.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Έγκριση της αριθ. 190/18.11.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.ΛΤ.Α., οικονομικού έτους 2023» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 13. Έγκριση της αριθ. 192/19.12.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023, κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 14. Έγκριση της αριθ. 193/19.12.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 15. Τροποποίηση της αριθ. 6/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» - Αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Νηπιαγωγείου στον οικισμό Σελέρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Μίσθωση ακινήτου για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Ν. Ζυγού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Εξέταση της υπ΄αριθμ. 15043/2022 αίτησης της Μιχαηλίδου Σοφίας, περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου 15τμ, με τους ίδιους όρους της προηγούμενης σύμβασης (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας)
 19. Διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Καθαράς Δευτέρας» σε οικισμούς του Δήμου Αβδήρων και έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό του Πολυσίτου στο πλαίσιο της διεξαγωγής της εκδήλωσης της «Μουτζουροδευτέρας» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Αβδήρων και Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού μηνιαίου ορίου κλήσεων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Κατάρτιση Κανονισμού Άρδευσης Δ.Ε. Σελέρου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 24. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 25. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών του Δήμου για τη Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 (ΦΕΚ 444Β΄/26.04.1999) (Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 26. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 27. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Επισυναπτόμενα αρχεία