ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαίου 2023

25.05.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 29 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Έγκριση της αριθ. 17/03.05.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «3η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 4. Έγκριση της αριθ. 18/22.05.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «4Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 5. Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 6. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 7. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία του οικισμού Σουνίου (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 8. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 9. Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Περικλή Γκιαουράκη με την ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 10. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Κραμμάτων Μετάλλων σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ με την Δημοτική Οδό Διομήδειας – Λεύκης στο Αγρόκτημα Διομήδειας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Διομήδειας» προϋπολογισμού 1.372.000€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 12. Έγκριση, του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» Προϋπολογισμού 770.000€ με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 13. Έγκριση του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 14. Γνωμοδότηση για τη Β΄ Φάση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αβδήρων, πρώην Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Επισυναπτόμενα αρχεία