ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2024

22.03.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 28 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ8 ΣΤΟ ΝΕΟ ΖΥΓΟ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για τις Εμπορικές Αποθήκες ιδιοκτησίας Γλερίδη Μιχαήλ στο Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 160 Αγροκτήματος Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών τομής δημοτικής οδού στον οικισμό Φίλια του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση δικαιώματος διέλευσης ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέλευσης καλωδίων μέσης τάσης στο ίδιο σκάμμα επί αγροτικών οδών, εντός οριστικών και συμπληρωματικών διανομών και αναδασμών αγροκτημάτων Αβδήρων, Γκιώνας, Αυξεντίου-Κατραμίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Έγκριση της υπ' αρ. 26/2024 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)
 6. Έγκριση της υπ' αρ. 44/2024 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ με θέμα «Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)
 7. Έγκριση της αριθ. 2/8.3.2024 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α. οικονομικού έτους 2024 (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Α.)
 8. Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και πρόληψης δημιουργίας νέων του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2024 (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Αντιδήμαρχος)
 9. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και του Δήμου Ξάνθης αναφορικά με την εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων ως βοηθών χειριστών μηχανικού σαρώθρου 4ης κατηγορίας για την υλοποίηση δράσεων καθαρισμού επί του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Ορισμός διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αβδήρων στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής και αυτοματοποίησης της Τράπεζα Πειραιώς WINBANK (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το σύστημα πληρωμών IRIS και των λοιπών συμβατικών εγγράφων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Νικόλαος Μαυρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία