ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2023

22.06.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Γνωμοδότηση για τη Β΄ Φάση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αβδήρων, πρώην Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Επισυναπτόμενα αρχεία