ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2023

20.03.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 21 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. ​Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» προϋπολογισμού 1.065.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. ​Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας» προϋπολογισμού 1.300.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.790.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 176.146,16€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 7. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 50/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη              νέας με θέμα «Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση Γεωργικής Αποθήκης στο Αγροτεμάχιο 537 Αγροκτήματος Ν. Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 8. Έγκριση Υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 6 και 7 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Γενισέας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 9. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 5 και 6 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Μυρωδάτου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 10. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του υπό Ανέγερση Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης Κατράμι 150/20KV στα Αγροτεμάχια 146Α κ’ 146Β Αναδασμού Αγροκτήματος Αυξεντίου – Κατραμίου Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 11. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2024-2027 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου)
 12. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο "Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών" του ΟΑΕΔ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Συζήτηση για την αξιοποίηση ύδρευσης αρδευτικής γεώτρησης στα Πηγάδια και για τις ενέργειες λειτουργίας του κατασκηνωτικού κέντρου στο Σέλινο (αίτημα δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” και “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”)
 15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 των Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Σχολείου Ακάρπου του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 19. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 20. Εγκριση της αριθ. 3/03.03.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «2η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 21. Έγκριση της αριθ. 12/06.03.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «“2Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων (ΚΥΑ 55040/26-7-2021 και το άρθρο 5) (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 22. Μίσθωση ακινήτου για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Αλκυώνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Έγκριση απευθείας παραχώρησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 15 τ.μ. στην παραλία Μυρωδάτου στην ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΝΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου έμπροσθεν της επιχείρησης της (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 24. Έγκριση απευθείας παραχώρησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 15 τ.μ. στην παραλία Μυρωδάτου στην Λαμπρίδου Μαρία του Κωνσταντίνου για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου έμπροσθεν της επιχείρησης της (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 25. Έγκριση απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 26. Εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών ακινήτων (δύο στην παραλία Μυρωδάτου και ένα στην θέση Λεύκιππος) του Δήμου Αβδήρων για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 27. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου στην παραλία ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 28. Έγκριση παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 29. Εγκριση παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 30. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη θέση παραλία Μυρωδάτου 3 (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 31. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη θέση παραλία Μυρωδάτου 4 (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 32. Έγκριση κοπής δέντρων στη Μάνδρα και στη Ν. Κεσσάνη (εισηγητής: Δήμαρχος)
 33. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Επισυναπτόμενα αρχεία