ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2023

17.11.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 20 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2024 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 2. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2024 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 3. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό Ανέγερση Διώροφης Μονοκατοικίας με υπόγειο και στέγη στο υπ’ αριθμ. 46 Αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Φελώνης, ιδιοκτησίας Μετήν Χοτζάρ Ισμαήλ και Σιτκή Χοτζάρ Ισμαήλ με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοτική Οδό Φελώνης – Πετεινού στο Αγρόκτημα Φελώνης Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό Ανέγερση Κατοικίας σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ντελή Γιουσούφ με την Ασφαλτοστρωμένη Αγροτική Οδό στο Αγρόκτημα Λευκόπετρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό Ανέγερση νέας προσθήκης κατοικίας στο υπ’ αριθμ. 229 Αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας Οσμάν Σουλεϊμάν και Σακαλή Ρεμζή με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοτική Οδό στο Αγρόκτημα Λευκόπετρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό Ανέγερση Κατοικίας σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 2309 Αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας ΑΝΙ ΠΕΤΚΟΒΑ – ΝΤΕΣΙΣΛΑΒΑ ΧΑΤΖΙΪΣΚΑ – ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΛΑΜΠΟΒ – ΤΑΝΙΑ ΡΟΥΝΤΣΕΒΑ με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοτική Οδό (προς Παραλία Μυρωδάτου) στο Αγρόκτημα Μυρωδάτου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 7. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Επιχείρησης THRACE PACK ABEE στο Αγροτεμάχιο υπ' αριθμ. 727α Αγροκτήματος Μαγικού με την Αγροτική οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 8. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Επιχείρησης THRACE PACK ABEE στο Αγροτεμάχιο υπ' αριθμ. 727β Αγροκτήματος Μαγικού με την Αγροτική οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.790.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 2.741.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 176.146,16€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 176.146,16€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Γενισέας» προϋπολογισμού 258.363,45€
 14. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Σύσταση δουλείας διόδου από δύο ακίνητα του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό του Παλαιού Ζυγού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Καθορισμός ανταποδοτικών Δήμου Αβδήρων -ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και συντελεστών του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ειδικό τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων - Δικαίωμα Ενταφιασμού Δήμου Αβδήρων για το έτος 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2023 (01.07.2023 έως και 30.09.2023) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Έγκριση της αριθ. 39/7.11.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με θέμα «Σύνταξη σχεδίου 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού του έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)
 19. Έγκριση της αριθ. 31/23.10.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)
 20. Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 21. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024 – 2025 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας


Τα παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)Επισυναπτόμενα αρχεία