ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2023

13.10.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 17 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Aποδοχή απόφασης τροποποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας» προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Διομήδειας» προϋπολογισμού 1.372.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης – ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της εταιρείας ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ που αφορά το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Εξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος για το Αναψυκτήριο στην περιοχή Πόρτο Μόλο της παραλίας Αβδήρων για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αβδήρων κατ’ αρθρ. 192 του Ν. 3852/2010 χωρίς δημοπρασία (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 11. Πρόσκληση προς τον Δήμο Λύσης της Κύπρου για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας τους στις εορταστικές εκδηλώσεις στον οικισμό Αυξεντίου του Δήμου Αβδήρων – έγκριση διάθεσης πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Εξέταση αιτήματος από τον Αθλητικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Συδινής για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Συδινή (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΑβδήρωνΔήμος Γαρούφας


Τα παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

Επισυναπτόμενα αρχεία