ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2022

13.10.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023 (εισηγητές:Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας)
  2. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
  3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αβδήρων – Κατάργηση της υπ’ αριθ. 151/2013 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (01.07.2022 έως και 30.09.2022) (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε Ενεργειακές Κοινότητες (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτικών) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου – κτίριο Παιδικού Σταθμού Κουτσού του Δήμου Αβδήρων στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Οικολογικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κουτσού «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Επισυναπτόμενα αρχεία