ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου 2023

08.09.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 488/35496/25.04.2023 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης


  1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του υπό ανέγερση Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αβδήρων που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, δυναμικότητας 2 ΙΖ. στο υπ’ αριθμ. 763 Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό στο Αγρόκτημα Γενισέας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την Ανέγερση δύο νέων ισόγειων κατοικιών σε τμήμα Αποκλειστικής χρήσης του Αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 1104 Αγροκτήματος Βελώνης Δήμου Αβδήρων με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού 12.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  5. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001677 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» και έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (γ΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)


Τα παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Επισυναπτόμενα αρχεία