ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 2024

09.02.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» προϋπολογισμού 1.065.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Αποδοχή της μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 2024» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 7. Αποδοχή της μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ 2024 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 8. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δημιουργία πολυθεματικού πάρκου στον οικισμό Πετεινού (πρώην γήπεδο ποδοσφαίρου)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 9. Έγκριση του πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» για τα έτη 2024 και 2025 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Εξέταση αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τη διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων για τα έτη 2024 – 2025» για τις Ομάδες Α΄ (είδη παντοπωλείου), Β΄(είδη Οπωρολαχανοπωλείου), Γ΄ (ελαιόλαδα), Δ΄(είδη κρεοπωλείου), Ε΄ (Είδη αρτοποιείου) και ΣΤ΄(Είδη Γάλακτος – γαλακτοκομικά προϊόντα) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του 4ου τριμήνου έτους 2023 (01.10.2023 έως και 31.12.2023) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
 13. Καθορισμός Ειδικοτήτων για την υποβολή αιτήματος Δήμου Αβδήρων στον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2024. (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Έκδοση της διοικητικής πράξης της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 4830/2021 (εισηγητής: Εφένδη Εράλπ, Αντιδήμαρχος)
 15. Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Μεταφορά στο Δήμο των ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων του καταργούμενου νομικού προσώπου «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδύνατων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Εξέταση αιτήματος του συλλόγου «Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική - ενημερωτική εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Εξέταση αιτήματος του συλλόγου «Α.Π.Σ. ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική - ενημερωτική εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Οικονομική ενίσχυση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων για την κάλυψη δαπανών της συμμετοχής του Γυμνάσιου και Λυκείου Αβδήρων στον διαγωνιμό νεανικής επιχειρηματικότητας JA Greece στη Θεσσαλονίκη και του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης στο 8ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2024 στη Λευκωσία της Κύπρου – Εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 24. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Δημοτικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία