ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 3 Απριλίου 2024

29.03.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 3 Απριλίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 3 Απριλίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 3 Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου της υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Αποδοχή της μελέτης του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2024 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2024» καθορισμός των όρων δημοπράτησής του (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2024», προϋπολογισμού 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 7. Έγκριση της διενέργειας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2Γγ και 32Α του Ν. 4412/16 της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού», των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων και υποβολής προτάσεων ως εταίρος σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG VI-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2021-2027» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Παροχή νομικής υποστήριξης αιρετού οργάνου του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση υποβολής αίτησης για υπαγωγή του Δήμου Αβδήρων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143)» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Εξέταση αιτήματος οικονομικής επιχορήγησης του Μ.Α.Σ. «ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ» και συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε εβδομαδιαία αθλητική εκδήλωση στον Πετεινό (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Εξέταση αιτήματος οικονομικής επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρωδάτου «ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ» για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σκύρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Εξέταση αιτήματος του Μ.Π.Α.Σ. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΙΚΟΥ» για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια Μαγικό «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Π. Ζυγού για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του πανηγυρικού εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής στον Π. Ζυγό (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Εξέταση αιτήματος του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε συναυλία στη Γενισέα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ “Ξάνθη - Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων” (εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία