ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 26 Ιουνίου 2024

21.06.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 26 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 26 Ιουνίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Κατάρτιση του σχεδίου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση του πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2024» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Α. και του Δήμου Αβδήρων με αντικείμενο την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας στα πλαίσια της επίβλεψης των τεχνικών μελετών της πράξης: «Σύνταξη μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Αναβάθμιση Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Έγκριση του πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ για τα έτη 2024-2025» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Αβδήρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2024-2025. Κατανομή των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /και πλήρους απασχόλησης. (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων στον ΧΟΤΣΙΚΑ ΡΕΤΖΕΠ του ΣΑΛΗ για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» που βρίσκεται στον οικισμό ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ του Δήμου μας (εισηγητής: Γκασιμπαγιατζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 10. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία