ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 23 Ιανουαρίου 2024

19.01.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 23 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 23 Ιανουαρίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 23 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στο Πρόγραμμα ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ του Υπουργείου Τουρισμού και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης παρέμβασης για ΑΜΕΑ στις παραλίες με ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ». Στόχος η ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα. Με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» Κωδικός Πρόσκλησης: ΔΡΑΣΗ 16931/ 25-10-2023 σχετικής πρόσκλησης υποβολής από τους Δήμους αιτήσεων χρηματοδότησης (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης παρέμβασης για ΑΜΕΑ στις παραλίες με ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» του Δήμου Αβδήρων προς ένταξη για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση με Α.Π.: 19637/25/10/2023 στην Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις Ελληνικές παραλίες», του Άξονα Προτεραιότητας: «4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων Οικονομίας», του Υποέργου 6 «Προσβάσιμες Παραλίες», της Δράσης: «16931 – Τουριστική Ανάπτυξη» με τίτλο: «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις Ελληνικές παραλίες» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5157146, προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις Ελληνικές παραλίες» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε.Υ.Α Αβδήρων» του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για 2 χρόνια και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: “Σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2024-2025 και 2025-2026» και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 ΚΑΙ 2025» και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση της ΚΕΔΕ για την υποβολή προσφυγής στο ΣτΕ για το τέλος ταφής (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία