ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2024

15.03.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 20 Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου “Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας”» της Πράξης «Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων» Προϋπ/σμού: 6.075,00€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κ.τ.λ.)» και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Έγκριση του πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2024-2025 και 2025-2026» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Έγκριση του πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 ΚΑΙ 2025» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έγκριση του πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για 2 χρόνια (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό της Αλκυώνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (οικοπέδου με κτίσματα) για στάθμευση οχημάτων μηχανημάτων έργου στον οικισμό Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (αριθμ. έκθ. Καταθ. ΑΓ73/28-07-2022 αγωγή) (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 9. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (αριθμ. έκθ. κατ. ΑΓ96/22-12-2021 αγωγή) (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 10. Άσκηση αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου από τον μέτοχο "ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ" για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" με τον διακριτικό τίτλο "ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε" (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 11. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 - 2028 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, που εξαιρείται του άρθρου 6 του Ν.2527/97 και του άρθρου 21 του Ν.2190/94, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENTRACK-Empowering local and regional authorities to design clean ENergy TRAnsition plans through Capacity and Knowledge building actions» (LIFE) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεσσάνης «Αγία Παρασκευή» για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής στην 1η Χορευτική Λαογραφική Συνάντηση του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Παροχή νομικής υποστήριξης αιρετού οργάνου του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων