ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2024

12.01.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου Γενισέας» συνολικού Προϋπολογισμού 1.300.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακαίνισης των κτιρίων ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας» προϋπολογισμού 1.300.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Έγκριση πρακτικού Νο3 για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων για τα έτη 2024 -2025» για τις Ομάδες Ζ΄ και Η΄(εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ΟΜΑΔΑΣ 2: Απορριμματοφόρο όχημα» (Υποέργο 4) της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» για τα έτη 2024 και 2025 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων για τα έτη 2024 - 2025» για τις Ομάδες Α΄ (είδη παντοπωλείου), Β΄(είδη Οπωρολαχανοπωλείου), Γ΄ (ελαιόλαδα), Δ΄(είδη κρεοπωλείου), Ε΄ (Είδη αρτοποιείου) και ΣΤ΄(Είδη Γάλακτος – γαλακτοκομικά προϊόντα) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Συδινής «Η ΘΡΑΚΗ» για οικονομική ενίσχυση (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ» 2022» για οικονομική ενίσχυση (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος ΑβδήρωνΕπισυναπτόμενα αρχεία