ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Αυγούστου 2023

25.08.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29  Αυγούστου 2023

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 29 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Διοικητικών Yπηρεσιών)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας


Επισυναπτόμενα αρχεία