ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2022

22.09.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αβδήρων χρήσεως 2021 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Διοικητικών Yπηρεσιών)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας


Επισυναπτόμενα αρχεία