ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

30.11.22 Τετάρτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας υπόψη

• Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

• Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει μετά τον Ν. Ν.4555/18.

• Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΦΕΚ 2305/Β/06-08-2012), όπως τροποποιήθηκε με την πρώτη τροποποίησή του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1826/22-5-2018, με την δεύτερη τροποποίησή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/1199/10-04-2019 και με την τρίτη και τελευταία τροποποίησή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/5991/31-12-2020 στον οποίο προβλέπεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη κενή.

• Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015.

• Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάσταση Προσωπικού/Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 Ν. 4038/2012.

• Την με αριθμ. 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

• Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου και την παροχή επιστημονικής βοήθειας, διά της παροχής συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επί θεμάτων διοίκησης, οικονομικών και οργάνωσης.

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.


Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας,

Γ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα δραστηριοτήτων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα που άπτονται θεμάτων χρηματοοικονομικών, λογιστηρίου, αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα ανωτέρω αντικείμενα δραστηριοτήτων - αρμοδιοτήτων του Δήμου Αβδήρων. Η ανωτέρω ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των αιτούντων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αβδήρων (Γραφείο Προσωπικού – Κτίριο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Γκοβέσης Γεώργιος, Κοτσάνη Αναστασία τηλ. 2541352517-16-09) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία