ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών συνεργατών και Επιστημονικών συμβούλων

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών συνεργατών και Επιστημονικών συμβούλων

Το Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών συνεργατών και Επιστημονικών συμβούλων έχει της εξής αρμοδιότητες:

  • Οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή οι Ειδικοί Συνεργάτες ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

  • Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, που τους έχει ανατεθεί.

  • Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

  • Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτως για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα δραστηριότητάς τους.