ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

/

Αντιδήμαρχοι

/

Αντιδήμαρχος παιδείας

ΡΟΥΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αρμοδιότητες

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ρούφος Βασίλειος του Δημητρίου με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 02.01.2024 έως 31.12.2024, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

 Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 Την εποπτεία των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄/121/17-06-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄/94/29-06-2017).

 Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

- τα θέματα προβολής και Τουρισμού

- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

3. Την εποπτεία των θεμάτων πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

4. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους. Την προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

5. Την μέριμνα και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδας.

6. Τη διαχείριση των τάφων και των διαδικασιών ταφής, κατά τις κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το νόμο και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων, την επιμέλεια, ευταξία και σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου.

7. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

8. Την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ., καθώς και των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

9. Τον προγραμματισμό και εποπτεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου Αβδήρων, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Τη δημοτική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος :

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος.

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ρούφου Βασιλείου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων