ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

/

Αντιδήμαρχοι

/

Αντιδήμαρχος οικονομικών

ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρμοδιότητες

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κασσέρη Κωνσταντίνο του Αθανασίου με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 02.01.2024 έως 31.12.2024, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών ΚαθαριότηταςΦωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

iii. Τον συντονισμό των ενεργειών για αγορές κινητών και ακινήτων, εκποιήσεις κινητών και ακινήτων και γενικότερα θέματα συναφή με τα ανωτέρω.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

- την τέλεση γάμων

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ,

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Την εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργημένου αυτοδίκαια Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων’’

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος.

η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. α) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κασσέρη Κωνσταντίνο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος.

β) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκασιμπαγιαζίδη Βλαδίμηρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κασσέρης Κωνσταντίνος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων