ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

/

Αντιδήμαρχοι

/

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

ΕΦΕΝΔΗ ΕΡΑΛΠ

Αρμοδιότητες

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εφένδη Εράλπ του Φουάτ με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 02.01.2024 έως 31.12.2024, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία των διαδικασιών πιστοποίησης της καταλληλότητας των παιδικών χαρών και την φροντίδα της λειτουργικότητας και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου.

2. Την εποπτεία και φροντίδα της λειτουργικότητας και του εξοπλισμού του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στον οικισμό του Ν. Ζυγού.

3. Την επιμέλεια διάθεσης και χρήσης βοσκοτόπων, την ευθύνη των δασών, καθώς και των Δημοτικών και Κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων.

4. Την μέριμνα και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σελέρου.

5. Την άσκηση εποπτείας, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης(Τ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181,Α), όπως ισχύει.

6. Την εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σελέρου :

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σελέρου

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Σελέρου

ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σελέρου

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Εφένδη Εράλπ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυρακάρας Φώτιος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων