ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

/

Αντιδήμαρχοι

/

Αντιδήμαρχος καθαριότητας

ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

Αρμοδιότητες

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκασιμπαγιαζίδη Βλαδίμηρο του Πέτρου με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 02.01.2024 έως 31.12.2024, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

 την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

 τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

 την έκδοση αδειών μουσικών οργάνων καταστημάτων.

 τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

 την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

 τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

 τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

 την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

 γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Την επιμέλεια και ευθύνη, ομαλής λειτουργίας και συντήρησης των σωμάτων και συστημάτων φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου και του εξηλεκτρισμού.

4. Την ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού των Ιαματικών Λουτρών της Ποταμιάς που διαχειρίζεται ο Δήμος.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος.

η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων