ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης (χρήστης) της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gov.gr) και των σχετιζόμενων με αυτήν ιστοσελίδων παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κάτωθι όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (σελίδες, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία). Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν την επίσκεψη ή χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο.

Οι όροι χρήσης απευθύνονται προς κάθε άτομο που επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα της διαδικτυακής πύλης. Η επίσκεψη και η χρήση της παρούσας διαδικτυακής πύλης και των σχετιζόμενων με αυτήν ιστοσελίδων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης «www.avdera.gov.gr», συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, πινάκων, γραφικών, γραμματοσειρών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικώς κάθε είδους αρχείου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, αποθήκευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου. Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και με απαραίτητη προϋπόθεση την αναγραφή της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγονται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και δεν σχετίζονται με το «www.avdera.gov.gr».

Η χρήση της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Αβδήρων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Ο επισκέπτης (χρήστης) είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης (χρήστης) οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, δυσλειτουργία, αρνητικό επηρεασμό ή να θέσουν σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη κατά του παρόντος ιστοτόπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στη διαδικτυακή πύλη «www.avdera.gov.gr» διατίθενται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Δήμος Αβδήρων, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να είναι σαφές, ακριβές, πλήρες, επίκαιρο και διαθέσιμο. Επιπροσθέτως, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του δικτύου και των διακομιστών του, παρόλο που δεν εγγυάται πως οι λειτουργίες θα είναι δίχως διακοπές ή σφάλματα, απαλλαγμένες από κακόβουλο λογισμικό ή ιούς ή παρόμοια στοιχεία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Δήμου Αβδήρων για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστοτόπου.

Η παρούσα διαδικτυακή πύλη περιέχει παραπομπές (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, κατασκευασμένους από άλλους οργανισμούς και ιδιώτες. Οι παραπομπές αυτές περιλαμβάνονται για λόγους εξυπηρέτησης των χρηστών. Ο Δήμος Αβδήρων δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους και ο χρήστης των συνδεμένων ιστοτόπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Η διαδικτυακή πύλη «www.avdera.gov.gr» λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών της. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τους χρήστες προστατεύονται, τόσο online όσο και offline.

Ο Δήμος Αβδήρων είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα ιστότοπο. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες δεν θα πωληθούν, μοιραστούν, ή ενοικιαστούν σε τρίτα πρόσωπα πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Στη διαδικτυακή πύλη «www.avdera.gov.gr» συλλέγονται πληροφορίες από τους χρήστες σε διάφορα σημεία των ιστοσελίδων.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το «www.avdera.gov.gr» και τις σχετιζόμενες με αυτό ιστοσελίδες υπόκεινται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν. Ο χρήστης του ιστοτόπου «www.avdera.gov.gr» και των σχετιζόμενων με αυτόν ιστοσελίδων διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή/και κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Η διαδικτυακή πύλη «www.avdera.gov.gr» χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (internetprotocol) των χρηστών για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστοτόπου. Οι IP διευθύνσεις δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε καμία περίπτωση.

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς τον Νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την εν λόγω σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Ξάνθης.