ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Το Τμήμα αποτελείται από τρία γραφεία:

  • Γραφείο Τεχνικών Έργων και μελετών

  • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

  • Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων