ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Είναι αρμόδιο για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Το Τμήμα αποτελείται από τέσσερα γραφεία:

  • Γραφείο Περιβάλλοντος

  • Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

  • Γραφείο Πρασίνου

  • Γραφείο Νεκροταφείων