ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Το τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη, σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Το Τμήμα αποτελείται από έξι γραφεία:

  • Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Γραφείο Αστικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

  • Γραφείο Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και μητρώου προσωπικού

  • Γραφείο Οικονομικών υπηρεσιών

  • Γραφείο Ταμείου

  • Γραφείο Εσόδων, Κτηματολογίου και περιουσίας