ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων καθώς και για ότι σχετίζεται με την Παιδεία, τον Αθλητισμό της Νέα Γενιά και τον Πολιτισμό.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Το Τμήμα αποτελείται από έξι γραφεία:

  • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και πολιτικών ισότητας των δύο φύλων

  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

  • Γραφείο Παιδείας και δια βίου μάθησης

  • Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

  • Γραφείο «Βοήθεια στο σπίτι»

  • Γραφείο «Κέντρο Κοινότητας»