ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Τμήμα ΚΕΠ

Αρχική

/

Δήμος

/

Τμήματα

/

Τμήμα ΚΕΠ

Τμήμα ΚΕΠ

Στο τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Κ.Ε.Π., σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Το αυτοτελές τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.