ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Το Τμήμα αποτελείται από τρία γραφεία:

  • Γραφείο Φυτικής Παραγωγής

  • Γραφείο Ζωικής Παραγωγής

  • Γραφείο Αλιείας και Γεωθερμίας