ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, απασχόλησης και τουρισμού

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Γραφείο Αδειοδοτήσεων

Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, απασχόλησης και τουρισμού

Το Αυτοτελές Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, απασχόλησης και τουρισμού είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.