ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Γενικός Γραμματέας

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

/

Γενικός Γραμματέας

Γαλανόπουλος Αθανάσιος

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γαλανόπουλος Αθανάσιος γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1989.

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση» με κατεύθυνση «Ανάπτυξη & Προγραμματισμός».

Από το 2012 είναι Ιδιοκτήτης Λογιστικού Γραφείου και Εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων με έδρα την Ξάνθη.

Είναι Μέλος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ξάνθης [ΕΦΕΕΞ] και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Από τον Απρίλιο του 2021 έως και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αβδήρων.

Είναι Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».

Καθήκοντα

O Δήμαρχος Αβδήρων ορίζει ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου τον Γαλανόπουλο Αθανάσιο με τα παρακάτω καθήκοντα:

1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο Εσωτερικό και Εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

2. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

3. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

4. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

6. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

7. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στον Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

9. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση συντονιστικά συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών του Δήμου, ανάλογα με τα θεματικά αντικείμενα.

10. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.

11. Δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και Δημότες και δίνει κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ Πολιτών και Υπηρεσιών.

12. Υποβάλλει πρωτογενή αιτήματα των οργανικών μονάδων του Δήμου για την προμήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων.

13. Παραλαμβάνει κάθε είδος εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες, όργανα της δημοτικής διοίκησης και υπηρεσίες και δικαστικούς επιμελητές.

14. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες της Δημοτικής Αρχής.

15. Επιπλέον ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:

- όλα τα έγγραφα και οι αποφάσεις σε ότι αφορά στο Γραφείο Αστικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και σε ότι αφορά όλο το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,

- όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα προαγωγών υπαλλήλων, επιλογής προϊσταμένων, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων και πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές,

- τις αποφάσεις που αφορούν μισθολογικές μεταβολές προσωπικού,

- τα έγγραφα προς την Επιθεώρηση Εργασίας,

- τα έγγραφα για οικειοθελείς αποχωρήσεις προσωπικού,

- τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης, πεντάμηνης, οκτάμηνης διάρκειας και ημερομίσθια) και πάσης φύσεως συμβάσεις πρακτικής άσκησης,

- όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου, σε περίπτωση απουσίας τους,

- όλα τα διαβιβαστικά έγγραφα στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς,

- όλες τις εσωτερικές εγκυκλίους για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,

- όλα τα έγγραφα προς τη Νομική Υπηρεσία για την έκδοση γνωμοδοτήσεων. 

Στις 11 Ιανουαρίου 2024, ο Δήμαρχος Αβδήρων αποφασίζει την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αβδήρων, επιπλέον των καθορισθέντων με την με αριθμό 4742/10-05-2021 ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΔΑ: 6Γ3ΔΩ6Γ-ΡΩΥ).

Συγκεκριμένα ανατίθενται οι κάτωθι νέες αρμοδιότητες:

1. Να υποβάλλει πρωτογενή αιτήματα των οργανικών μονάδων του Δήμου για την προμήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων.

2. Να δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και Δημότες και να δίνει κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ Πολιτών και Υπηρεσιών.

3. Να παραλαμβάνει κάθε είδος εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες, όργανα της δημοτικής διοίκησης και υπηρεσίες και δικαστικούς επιμελητές.

4. Να υπογράφει έγγραφα αρμοδιότητας προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου σε περίπτωση απουσίας τους.

5. Να υπογράφει έγγραφα αποστολής στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς.

6. Να υπογράφει τις εσωτερικές εγκυκλίους για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

7. Να υπογράφει τα έγγραφα προς τη Νομική Υπηρεσία για την έκδοση γνωμοδοτήσεων.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου όπως και την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.